Facta Non Verba

Deeds Not Words

Our Vision

We strive to make Winterton Primary the best school in our area.

Our aim is to assist today’s learners to become tomorrow’s responsible leaders by providing them with and education which caters for their own individual needs and enables them to fulfill their unique potential.

Our Mission

Winterton Primary School strives to provide its learners with a balanced education in a healthy, happy and motivated environment.

Ons Visie

Ons streef daarna om Winterton Primêre Skool die beste skool in ons area te maak.

Ons doel is om vandag se leerders te ondersteun om toekomstige, verantwoordelike leiers te word en om hulle te voorsien met die nodige opvoeding, wat sal dien om hulle individuele behoeftes te bevredig en sodoende hulle unieke potensiaal ten volle te gebruik.

Ons Missie

Winterton Primêre Skool streef daarna om hul leerders ‘n gebalanseerde opvoeding in ‘n gesonde, gelukkige en gemotiveerde omgewing te skep.

ADMISSION POLICY

Admissions usually take place in October.  Forms are available from the admin office or on our website: www.wintertonprimary.co.za.   The Principal is available at all times, but especially the day before a new school year starts, to see new parents.    The official languages of learning and teaching are English and Afrikaans.

 

TOELATINGSVEREISTES

Toelatings vind gewoonlik in Oktober plaas.  Ansoekvorms is verkrygbaar by die Admin-kantoor of op die skool se webbladsy -www.wintertonprimary.co.za       Die Skoolhoof sal gedurende die maand, sowel as ‘n dag voor die begin van die nuwe maand, beskikbaar wees om ouers te woord te staan.   Ons amptelike tale van opvoeding is Engels en Afrikaans.

 

SCHOOL HOURS / SKOOL TYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learners must use the entrance at the car park.

ALLE Leerders moet die ingang by Union Straat gebruik.

 

BREAKS / POUSE

 

 

 

 

 

SCHOOL ATTENDANCE

Parents must give a written explanation if pupils are absent.  When a pupil has to attend an appointment during school hours, and is coming back to school afterwards, an exit form must be completed at the office.  It is the child’s responsibility to catch up any work that is missed.

 

BYWONING

Indien ‘n leerder  afwesig is moet hy/sy wanneer hulle weer die skool bywoon, ‘n brief ter verduideliking inhandig.  Indien ‘n leerder net ‘n kort tydjie deur die dag wil uitgaan, soos vir ‘n afspraak, moet ‘n afwesigheids-vorm  by die kantoor ingevul word.  Dit is die leerder se verantwoordelikheid om enige werk wat hy/sy  gemis het, op te vang.

 

BOOKS

Text books are issued by the class teacher.  Should any of these be lost or damaged, parents are expected to replace them. Exercise books and stationery are ordered in the fourth term every year.  These orders will stay at school to be handed out at the beginning of the New Year.    As in 2016, the cost of stationery requirements will be included in the 2017 school fee structure, so no additional money will need to be paid to the school.

 

HANDBOEKE

Handboeke word deur die klas onderwyseres uitgedeel.  Indien ‘n leerder ‘n handboek verloor of beskadig moet dit deur die ouer vervang word.  Skryfboeke en skryfbehoeftes word deur die skool bestel in die vierde kwartaal.  Hierdie bestelling sal in die leerder se klaskamer agterbly om in die nuwe jaar uitgegee te word.  Die Skryfbehoefte bestelling word ingesluit in die komende jaar se skoolfooie.  Die skoolfooie sal dus nie meer apart betaal word nie.

 

SUNDAY SCHOOL

Sunday School takes place every Wednesday from 13:00-14:00 in the class rooms.  If a parent has religious objections to this, they may let the school know and the child will spend the session in the library.

 

CHAMPS – Christelike aksie met pret en sang

Leerders kom bymekaar elke Woensdag tussen 13h00 en 14h00.  Champs word in die klaskamers aangebied deur bereidwillige ouers.  Indien enige ouers beswaar het teen hierdie Christelike opvoeding, laat weet asseblief die skool skriftelik en u kind sal gedurende hierdie periode in die biblioteek werk doen.

 

SCHOOL FEES

Winterton Primary School is a Public School.  School funds are reviewed annually and are compulsory.  School fees can be paid in full or over 10 months.  The 2017 school fees are R19 000 per year.  R3 000 initial payment to be made upon acceptance or before the end of the previous school year.

 

SKOOLFOOIE

Winterton Primêre Skool is ‘n openbare skool.  Skoolfonds word jaarliks hersien en is verpligtend.  Skoolfooie kan eenmaling of oor 10 maande vereffen word.

Die 2017 skoolfooie is R19 000 vir die jaar.  ‘n Deposito  van R3 000 moet vooraf betaal word om u kind se aanvaarding te verseker voor die einde van die skooljaar.

 

SPORT

Children MUST participate in at least one school sport per term.

Sport takes place from 13:00-14:00 for Grade 1 & 2 and 14:00-15:15 for Grade 3 – 7, at the Country Club or on the school field.  Children must report to the quad at 14:00 for register and walk up in a group to the club.  They may be picked up from the club at 15:15.  You may not give other children, except your own, lifts to the club or school.  Children wear their white / navy blue golf shirts and blue shorts / skort for practices.

 

SPORT

Leerders MOET aan ten minste een sport soort per kwartaal deelneem.  Sport vind plaas van 13:00-14:00 vir Graad 1 en 2 en van 14h00 tot 15h15 vir Graad  3 – 7.  Sport vind plaas by die Buiteklub of op die skoolveld.  Leerders moet om 14:00 by die vierkant bymekaar kom vir register neem en hulle sal dan in ‘n groep loop na die Buiteklub.  Leerders mag by die Buiteklub opgetel word vanaf 15:15. Geen ouer mag ander leerders, as sy eie, ‘n geleentheid buiteklub of skool toe gee nie. Leerders moet hulle wit / vlootblou gholf sport hemp en blou oefenbroek / skort dra vir sport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Cross Country is offered as an extra, but does not count as a sport per term.

*  Chess is offered throughout the year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Landsdiens word ekstra aangebied, maar tel nie as ‘n kwartaal sport nie.

* Skaak word deur die jaar gespeel.

 

HOUSES

The learners are divided into two houses for sport: Blesbok (green) and Eland (orange).  A list of which children are in which house is available at the school office or on the D6 Communicator.  All children are required to purchase a house t-shirt from the finance office for use at inter-house events.

 

SPORT HUISE

Leerders in die skool word in twee huise gedeel vir sport: Blesbok (groen) en Eland (oranje).  ‘n Lys van hierdie huise is beskikbaar by die kantoor.  Alle leerders moet ‘n huis hemp koop vanaf die finansiële sekretaresse vir inter-huis sport.

 

SCHOOL UNIFORM

Uniform can be bought from the Finance Office between 07:30-08:15; 12:30-13:00 and

14:00-14:30. The Uniform shop will not be open after 13:00 on a Friday.

A list is available from Mrs Inge Freese at the finance office.

Uniforms may NOT be purchased on account.

 

Please ensure that all clothing, lunch boxes, juice bottles, bags and sports equipment are marked.

 

SKOOL UNIFORM

Uniforms is vanaf die Finansiële kantoor  verkrygbaar gedurende die volgende tye:

7:30 - 08:15; 12:30 -13:00 en 14:00 -14:30. Die uniform winkel is nie oop Vrydae na 13h00 nie. ‘n Lys van uniforms is beskikbaar vanaf Mev. Inge Freese by die finansiële kantoor.  Uniforms mag NIE op rekening gekoop word nie.

 

Maak asseblief seker dat alle kledingstukke / kosblikke en tasse duidelik gemerk word.

 

SUMMER: 1st and 4th term

Girls – Blue and white checked dress, white ankle-length socks, school jersey and black school shoes.

Boys – Khaki shirts and shorts, grey knee-length socks, school jersey and black shoes.

Boys and Girls – School Mac Jackets may be worn on rainy days.

 

SOMER: 1ste  en  4de kwartaal

Dogters – Blou en wit geruite-rok, met wit enkel kouse, skooltrui en swart skoolskoene.

Seuns – Kakie- hemp en -kortbroek, grys knie hoogte kouse, skool trui en swart skoolskoene.

Seuns en Dogters – Skool  “ Mac” Baadjies mag gedurende die reënerige dae gedra word.

 

WINTER: 2nd and 3rd Term

Girls – Blue and white checked school dress, navy blue tights OR long grey socks, black school shoes and school jersey.

Boys – Chino style trousers (WPS clothing store) OR khaki shorts, khaki shirt, grey socks, black school shoes and school jersey. Mac Jackets may be worn over the uniform.

Tracksuits may not be worn as part of the school uniform; only to specified sports events.

 

WINTER: 2de en 3de Kwartaal

Dogters –  Blou en wit geruite-rok ,vlootblou rek sykouse of knie hoogte grys kouse, swart skoolskoene en skooltrui.

Seuns – Chino langbroek (WPS klere winkel) of kaki kortbroek, kaki hemp, grys kouse, swart skoolskoene en skooltrui.

“Mac” Baadjies mag oor die winter uniform gedra word.

Sweetpakke mag nie as skooldrag gedra word nie – net na sportsbyeenkomste toe.

 

GENERAL

Second hand clothing is available from an independent supplier. Contact the school for further information.

No nail polish may be worn. Alice bands, clips and hair elastics may be navy or white.

 

ALGEMEEN

Tweedehandse klere is verkrygbaar vanaf ‘n onafhanklike verskaffer.  Kontak die skool vir verdere inligting.

Geen naelpolitoer mag gedra word nie.  Kopbande, Knippies, haar rekkies moet wit of donkerblou wees.

 

 

EXTRA MURAL ACTIVITIES

Offered by the school:

• Bird Counts

• Chess

• Choir

• Hiking

• Recorder

 

Offered externally:

First Term

Cricket Skills (Junior)

Cricket

Mini Cricket

Swimming

Tennis

Second Term

Boys Hockey (U12/U13)

Girls Hockey

Hockey Skills (Junior)

Mini Hockey

Rugby

Tennis

Third Term

Athletics

Boys Hockey

Cricket

Girls Soccer

Hockey Skills (Junior)

Mini Hockey

Tennis

Fourth Term

Cricket Skills (Junior)

Cricket

Mini Cricket

Swimming

Tennis

Grade  / Graad 1 - 2

 

 

 

Grade / Graad 3 - 7

 

 

 

Monday - Thursday

Maandag – Donderdag

Friday

Vrydag

Monday - Thursday

Maandag – Donderdag

Friday

Vrydag

07:45 - 12:30

 

07:45 - 13:00

 

07:45 - 14:00

 

07:45 - 13:00

 

Grade / Graad 1 - 2

Grade / Graad 3 - 7

First Break / Eerste pouse

First Break / Eerste pouse

Second Break / Tweede pouse

10:15 - 10:30

10:15 - 10:30

12:30 - 13:00

Eerste Kwartaal

Junior Krieket Tegnieke

Krieket

Mini Krieket

Swem

Tennis

Tweede Kwartaal

O12/O13 Seuns Hokkie

Meisies Hokkie

Hokkie Tegnieke

Mini Hokkie

Rugby

Tennis

Derde Kwartaal

Atletiek

Seuns Hokkioe

Krieket

Meisies sokker

Junior Hokkie Tegnieke

Mini Hokkie

Vierde Kwartaal

Junior Krieket Tegnieke

Krieket

Mini Krieket

Swem

Tennis

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Wat deur die skool aangebied word:

• Voël tellings

• Skaak

• Koor

• Stap-klub

• Blokfluit

Dancing and Tap

Ballet

Swimming

 

Music

 

Angie Wildman

Bernadette Naude

Tracey Zunckel

Trish Swanepoel

Debora Van Aswegen

Charlotte Bouwer

0826994952

0824689820

0845883356

0825578949

0828048760

0824200484

Wat buite die skool aangebied word:

• Dans en Klop

• Ballet

• Swem

 

• Musiek

Angie Wildman

Bernadette Naude

Tracey Zunckel

Trish Swanepoel

Debora Van Aswegen

Charlotte Bouwer

0826994952

0824689820

0845883356

0825578949

0828048760

0824200484

ADRES en FOON NOMMER VERANDERING

Indien u adres, selfoon, huis foon of werk nommer verander verwittig aseblief so spoedig moontlik die sekretaresse

 

RAPPORTE

Rapporte word op die laaste dag van die kwartaal huistoe gestuur.  Indien u dit vroeër versoek, moet dit skriftelik aan die klasonderwyser gerig word.

Download the Prospectus

CHANGE OF ADDRESS / CELL NO

Please keep the secretaries informed of all changes of addresses and telephone numbers.

 

 

REPORTS

These are sent out on the last day each term. If you request reports earlier, it must be done in writing and sent to the class teacher.

 

© Winterton Primary School 2016